Ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, informujemy, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym lub umownym), ale ich niepodanie może skutkować utrudnieniem lub niemożnością nawiązania kontaktu z Tobą, na przykład w celu przekazania informacji zwrotnej o przysługujących Ci prawach, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, załatwienia zgłoszonej przez Ciebie sprawy, rozpatrzenia Twojego wniosku lub zawarcia umowy. 

Kategorie przetwarzanych danych 
Dane do kontaktu: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie inne dane, jeśli nam je podasz. 

Informujemy, że w Twoim przypadku Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest InnoBaltica Sp. z o.o. 
Dane teleadresowe: 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21; NIP: 957-100-34-04; REGON: 220639884; KRS 0000311943. 
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: wieslaw.telepski@innobaltica.pl, tel. 720-810-344.

Cel przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymywania kontaktu z Tobą oraz przekazywania tą drogą informacji, a także w celu realizacji celów Spółki InnoBaltica w zakresie wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego jednolitego systemu poboru opłat za przewozy w publicznym transporcie zbiorowym oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej, w tym w celu: 
 • utrzymywania kontaktu z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym między innymi rozpatrzenia wniosków i zapytań dotyczących realizacji przysługujących Ci praw do prywatności i ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit d RODO); 
 • zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit b) RODO);
 • podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit b) RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom,np. policja, prokurator itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit c) RODO);
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, np. ustalenie, dochodzenie oraz obrona przez nas w przypadku ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit f) RODO).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych
Twoje dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane odbiorcom lub osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy: 
 • będzie to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów działalności realizowanych przez InnoBaltica Sp. z o. o. i będzie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub jeśli wyrazisz na to stosowną zgodę; 
 • przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych zajdzie konieczność skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji naszych statutowych celów i zadań, na przykład w sytuacji konieczności skorzystania z usług podmiotów zapewniających nam pomoc techniczną w serwisowaniu narzędzi (sprzętu, urządzeń i oprogramowania), niezbędnych w procesie przetwarzania danych.

Powierzając Twoje dane osobowe odbiorcom, zawsze dokładamy należytej staranności, aby były one chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, czyli w ściśle określonym i prawnie uzasadnionym celu oraz przez czas nie dłuższy niż niezbędny do realizacji tego celu. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one pozyskane, wydłużony o okres biegu przedawnienia wzajemnych roszczeń mogących wynikać z realizacji tych celów lub każdorazowo na czas nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

Przysługujące Ci prawa w odniesieniu do procesów przetwarzania
 • żądania od administratora danych dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora danych; 
 • żądania od administratora danych osobowych przenoszenia Twoich danych; 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody – w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
 • złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Źródło danych osobowych
 • gdy podajesz nam swoje dane osobiście, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego; 
 • za pośrednictwem mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w inny sposób; 
 • gdy zostaną nam one przekazane zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład przez podmioty trzecie z którymi współpracujemy, i którym już swoje dane udostępniłeś. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w stosowanych przez nas systemach informatycznych, ale nie będą przetwarzane automatycznie.

Tu znajdziesz pełną treść dokumentu pod nazwą Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w InnoBaltica Sp. z o.o.

(politykabezpieczenstwadanychosobowych.pdf)

Kontakt | Polityka prywatności | Logo BIP |
Logo Innobaltica
(c) 2017, Wszelkie Prawa Zastrzeżone